Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền áp dụng: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND
  • Kỳ hạn áp dụng: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 24, 36 tháng
  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ
  • Lãi suất: Lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi và/hoặc kỳ hạn gửi của KH và cố định suốt kỳ hạn gửi
Đối tượng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam