Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Số tiền tối thiểu: 200.000 VND hoặc 10 USD/ mỗi kỳ.
  • Kỳ hạn: từ 6 tháng đến 20 năm.  
  • Định kỳ nộp tiền: hàng 1,2,3,6,9 tháng.
  • Lãi suất: thả nổi theo từng kỳ.
  • Hình thức lĩnh lãi: cuối kỳ.
Đối tượng: Khách hàng cá nhân người Việt Nam

Quy định niêm yết về tiền gửi tiết kiệm cá nhân vui lòng xem tại đây