ABBANK tăng cường đầu tư công nghệ mới để quản lý các khoản cho vay

ABBANK tăng cường đầu tư công nghệ mới để quản lý các khoản cho vay

Báo Sài Gòn đầu tư tài chính ghi nhận ABBANK đang tăng cường đầu tư công nghệ mới để quản lý các khoản cho vay.
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: