Bà Nguyễn Thuỳ Dương thôi giữ chức danh Thành viên Ban Điều hành ABBANK kể từ ngày 02/12/2020

ABBANK trân trọng thông báo

ABBANK trân trọng thông báo:
Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kể từ ngày 02/12/2020, Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương không còn giữ chức danh Thành viên Ban Điều hành (kiêm Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực) của ABBANK.