Báo Đầu tư Chứng khoán đánh giá cao những thành tựu của ABBANK trong năm 2017

Báo Đầu tư Chứng khoán đánh giá cao những thành tựu của ABBANK trong năm 2017

Báo Đầu tư Chứng khoán đánh giá cao những thành tựu của ABBANK trong năm 2017. ABBANK luôn coi con người là yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của mình. Theo đó, các chế độ đãi ngộ, công tác đào tạo sẽ ngày càng được cải thiện và chú trọng.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: