CBTT vv Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngân hàng TMCP An Bình công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây