Quyết định về việc Cử nhân sự tham gia làm Thành viên Ban Điều hành – Ngân hàng TMCP An Bình với ông Nguyễn Khánh Phúc

Quyết định về việc Cử nhân sự tham gia làm Thành viên Ban Điều hành – Ngân hàng TMCP An Bình với ông Nguyễn Khánh Phúc

Quyết định về việc Cử nhân sự tham gia làm Thành viên Ban Điều hành – Ngân hàng TMCP An Bình với ông Nguyễn Khánh Phúc, chi tiết tại đây.