Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của Bà Võ Tuyết Thanh Thu Hà

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Bà Võ Tuyết Thanh Thu Hà.
Thông tin tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất số 1:
a)    Địa chỉ thửa đất: 1A131 Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/ SD: GCN QSHNO QSDĐO số 70139270542, hồ sơ gốc số 67/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/06/2001, cập nhật thay đổi diện tích tài sản ngày 04/12/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/ sử dụng ngày 01/10/2018.
Sau đây gọi tắt là “Tài sản bảo đảm”.

Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.