Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH Hà Thị Toan

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản lần 2

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản lần 2 như sau:
 • Khách hàng vay: HÀ THỊ TOAN;
 • Bên bảo đảm: HÀ THỊ TOAN.
1.    Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 • Tên đơn vị    :  Ngân hàng TMCP An Bình
 • Địa chỉ          : 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại     : (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716.
2.   Tài sản đấu giá
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 600763, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02893 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/08/2016.
 • Quyền sử dụng đất:
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Thửa đất số: 268            Tờ bản đồ: 65.
 • Diện tích: 170.4 m².
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 110 m²; Đất trồng cây lâu năm 60.4 m².
 • Thời gian sử dụng: Đất ở tại đô thị lâu dài: Đất trồng cây lâu năm tới 10/2043.
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất: 110 m² đất được công nhận sử dụng như giao đất có thu tiền sử dụng đất; 60,4 m² đất trồng cây lâu năm được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 • Tài sản gắn liền với đất: Là nhà ở riêng lẻ.
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Diện tích xây dựng: 109.8 m².
 • Diện tích sàn: 312.1 m²
 • Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.
 • Cấp (hạng): III (3 tầng).
3. Giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá:
Giá khởi điểm: 3.202.036.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm lẻ hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng).
 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
       Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại công ty, có hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực công ty;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định pháp luật;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
 • Doanh nghiệp chấp hành tốt và không vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản bán đấu giá.
5. Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong vòng 05 (Năm) ngày kề từ ngày đăng thông báo.
6. Hồ sơ gồm có:
 • Thư chào giá dịch vụ;
 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
 • Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
 • Phương án tổ chức đấu giá tài sản.
7. Địa điểm nộp hồ sơ:
 • Phòng xử lý nợ phía Nam - Ngân hàng TMCP An Bình.
 • Địa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, Phương Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3824.4855               Fax: (028) 3824.4716
8. Lưu ý:
 • Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện;
Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, ABBANK không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây