Thông báo gia hạn chào hàng gói “Đánh giá an ninh bảo mật”

Căn cứ hồ sơ mời thầu Đánh giá an ninh bảo mật của Ngân hàng TMCP An Bình đã phát hành ngày 06/08/2021; Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu (HSDT) “Đánh giá”, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu theo Hồ sơ mời thầu: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2021.
  • Thời gian gia hạn nộp Hồ sơ dự thầu hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 08 năm 2021.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của Hồ sơ mời thầu không thay đổi.

Trân trọng.