Thông báo hủy phôi ấn chỉ thẻ tiết kiệm thuộc mã đơn vị quản lý ABBANK Mỹ Đình

Theo thông báo số 150/TBNH-TGĐ.22 ký ngày 16/3/2022 của ABBANK về việc hủy phôi ấn chỉ thẻ tiết kiệm thuộc mã đơn vị quản lý ABBANK Mỹ Đình, kể từ ngày 16/3/2022, thẻ tiết kiệm có số xê ri thuộc danh sách sau chính thức hết hiệu lực.

Cụ thể, căn cứ vào hiện trạng ấn chi quan trọng tại ĐVKD Mỹ Đình, các ĐVKD trên toàn hệ thống không phát hành Sổ/Thẻ tiết kiệm hoặc bất kỳ sản phẩm khác đối với các Sổ/Thẻ tiết kiệm có số xê-ri:
STT Số xê ri STT Số xê ri STT Số xê ri
1 AR047110 6 AS027873 11 AT007309
2 AR047111 7 AS027900 12 AU061895
3 AR079604 8 AS062400 13 AV017343
4 AR079626 9 AS063112 - -
5 AS026798 10 AT007272 - -
Sau 14 ngày tính từ thời điểm thông báo có hiệu lực, Phòng Quản lý Nghiệp vụ Kho quỹ – Trung tâm Dịch vụ Khách hàng – Khối Vận hành sẽ cập nhật trạng thái Hủy bỏ trên hệ thống cho các xê-ri Sổ/Thẻ tiết kiệm theo danh sách trên. Sau thời gian này nếu có phát sinh giao dịch tiền gửi đối với các Sổ/Thẻ tiết kiệm có các số xê-ri trên ĐVKD sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ về phòng Quản lý Nghiệp vụ Kho quỹ thông qua email: pqlnvkhoquy@abbank.vn ; kvh.ttdvkh.pqlnvkq@abbank.vn để được giải đáp.
Xem chị tiết thông báo số 150/TBNH-TGĐ.22 tại đây.