Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá hồ sơ Công ty TNHH MTV Hữu Đức

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ của ông Nguyễn Thanh Vẫn, bà Nguyễn Thị Bé Lài, tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH MTV Hữu Đức.

Chi tiết thông báo kết quả tại đây.