Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây.