Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật ĐCăn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:ấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam.
Thông tin Tài sản bảo đảm:
  • Quyền sử dụng đất số 1:
- Vị trí đất tại: Thửa 189, Tờ bản đồ số 13, Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
- Diện tích: 998 m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở kinh doanh;
- Giấy tờ chứng minh QSH/SD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 877846 (số vào sổ cấp giấy: CT00008), do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/8/2010;
  • Quyền sử dụng đất số 2:
- Vị trí đất tại: Thửa 83, Tờ bản đồ số 10, Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
- Diện tích: 1.465,6 m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh 200 m2 + 1.265,6 m2 đất trồng cây hàng năm khác;
- Giấy tờ chứng minh QSH/SD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BI 308246 (số vào sổ cấp giấy: CT0000305), do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 25/12/2012;
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.