Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

Thông báo số 1778/CV-TGĐ.23 về việc “Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.