Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của KH Phan Công Chánh

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Phan Công Chánh.

Thông tin Tài sản bảo đảm:
1.1.    Quyền sử dụng đất số 1:
a)    Địa chỉ thửa đất: 44 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CT 458384, số vào sổ cấp GCN CS08767 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/10/2019. Cập nhật thay đổi ngày 28/10/2019.
1.2.    Quyền sử dụng đất số 2:
a)    Địa chỉ thửa đất: Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CT 458384, số vào sổ cấp GCN: CS08765 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 23/10/2019. Cập nhật chủ sở hữu/sử dụng ngày 28/10/2019.
1.3.    Quyền sử dụng đất số 3:
a)    Địa chỉ thửa đất: Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số BC 682965, số vào sổ cấp GCN: CH0952 do UBND TP Tân An, tỉnh Long An cấp ngày 29/01/2011. Cập nhật CSH/SD ngày 30/10/2019.
1.4.    Quyền sử dụng đất số 4:
a)    Địa chỉ thửa đất: Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số BC 682966, số vào sổ cấp GCN: CH00953 do UBND TP Tân An, tỉnh Long An cấp ngày 29/01/2011.
1.5.    Quyền sử dụng đất số 5:
a)    Địa chỉ thửa đất: Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b)    Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CT 458385, số vào sổ cấp GCN: CS08766 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/10/2019. Cập nhật CSH/SD ngày 28/10/2019.
Sau đây gọi tắt là “Tài sản bảo đảm”.

Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.