Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá – hồ sơ Phạm Văn Quan, Lê Thị Lang

Căn cứ:

- Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022;

- Thông báo số 1468/CV-TGĐ.22 ngày 17/08/2022 của Ngân hàng TMCP An Bình về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Hiện trạng hồ sơ năng lực của các tổ chức bán đấu giá tài sản và kết quả chấm điểm của ABBANK.

ABBANK thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của ông, bà Phạm Văn Quan - Lê Thị Lang, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.