Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá – KH Diệp Lệ Nhàn

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Bà Diệp Lệ Nhàn.
  • Thông tin Tài sản bảo đảm:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583076, số vào sổ cấp GCN: CH13249 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583075, số vào sổ cấp GCN: CH13218 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật thay đổi chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020.

  • Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.