Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Hữu Đức

Công ty TNHH MTV Hữu Đức

Xem chi tiết thông báo tại đây.