Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin như sau:

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây