Thông báo lựa chọn tổ chức định giá và đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức định giá và đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức định giá tài sản
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản