Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá TSBĐ của ông Trần Văn Sơn

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá TSBĐ của ông Trần Văn Sơn

Xem chi tiết thông báo tại đây.