Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 17/02/2023

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 17/02/2023

Vui lòng xem chi tiết tại: Thông báo số 272/CV-TGĐ.23