Thông báo thu giữ đối với các TSTCBĐ nghĩa vụ trả nợ của khoản vay Công ty

Thông báo thu giữ đối với các tài sản thế chấp bảo đảm đảm nghĩa vụ trả nợ của khoản vay Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ)

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội quy định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ các tài sản thế chấp như sau:

Ø   Khách hàng vay: Công ty Cổ phần Thủy sản Cần Thơ (đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ).

Ø   Bên bảo đảm:

-     Bà Phạm Thị Diệu Hiền và Ông Trần Văn Trí;

-     Bà Phạm Thị Bình An;

-     Ông Trần Văn Chương;

-     Ông Phạm Hữu Thường và bà Huỳnh Cẩm Loan;

-     DNTN Xây dựng Thương mại Diệu Hiền;

-     Bà Phạm Thị Diệu Hiền.

Ø   Tài sản bảo đảm tiến hành thu giữ:

STT

Loại tài sản bảo đảm

Hợp đồng thế chấp

1

GCNQSDĐ số AI 787233 (vào sổ cấp giấy số H0678fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/07/2007

0024.2/11/TC/III ngày 28/4/2011

2

GCNQSDĐ số AI 787238 (vào sổ cấp giấy số H0683fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/07/2007

3

GCNQSDĐ số AI 707394 (vào sổ cấp giấy số H0682fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/07/2007

4

GCNQSDĐ số AI 787234 (vào sổ cấp giấy số H0679fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/07/2007

0024.3/11/TC/III ngày 28/4/2011

5

GCNQSDĐ số AI 787235 (vào sổ cấp giấy số H0680fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/07/2007

6

GCNQSDĐ số AI 707393 (vào sổ cấp giấy số H0795fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 19/03/2008

7

GCNQSDĐ số AI 707402 (vào sổ cấp giấy số H0797fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 03/4/2008

0024.4/11/TC/III

ngày 28/4/2011

8

GCNQSDĐ số AI 707403 (vào sổ cấp giấy số H0798fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 03/4/2008

9

GCNQSDĐ số AI 707404 (sổ cấp giấy số H0799fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 03/4/2008

10

GCNQSDĐ số AI 707405 (sổ cấp giấy số H0800fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 03/4/2008

11

GCNQSDĐ số AI 707406 (sổ cấp giấy số H0801fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 03/4/2008

12

GCNQSDĐ số AI 787232 (sổ cấp giấy số H0677fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/7/2007

0024.5/11/TC/III

ngày 28/4/2011

13

GCNQSDĐ số AI 787236 (sổ cấp giấy số H0681fB) do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp ngày 11/7/2007

14

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 474047 (sổ cấp giấy số 00111QSDĐ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 12/05/1996.

0024.06/11/TC/III ngày 28/4/2011

15

  • số O 0518346 (vào sổ cấp giấy số 0061 QSDĐ/58010203) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng  cấp ngày 13/7/1999

0024.07/11/TC/III

ngày 28/4/2011

16

  • số M 123593 (vào sổ cấp giấy số 0179 QSDĐ/58010204) do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 28/07/1998

17

  • số: AN 238936 (sổ cấp giấy số H2307) do UBND Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

0024.08/11/TC/III

ngày 28/4/2011

18

  • số: AN 238937 (vào sổ cấp giấy số H3001) do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

19

  • số: AN 238938 (vào sổ cấp giấy số H2170) do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

20

  • số: AN 238939 (vào sổ cấp GCNQSD đất số H2761) do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

21

  • số: AN 238940 (vào sổ cấp giấy số H3058) do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

22

  • số: AN 238941 (vào sổ cấp giấy số H2172) do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

23

  • số: AN 238942 số (vào sổ cấp giấy số H3236 do UBND Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/12/2008

24

GCNQSDĐ số: T 511390 (vào sổ cấp giấy số 02018/QSDĐ) do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 05/10/2001.

0024.09/11/TC/III

ngày 28/4/2011

25

GCNQSDĐ số: U 468386 (vào sổ cấp giấy số 02111) do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/11/2001.

Ø   Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;

Ø    Thời gian dự kiến thu giữ:

-      10h ngày 17/03/2020 đối với tài sản tại Phường 02, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

-      10h ngày 18/03/2020 đối với tài sản tại xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

-      10h ngày 24/03/2020 đối với tài sản tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ghi chú: Thời gian thu giữ chính thức sẽ được ABBANK thông báo tới các tổ chức và cá nhân có liên quan bằng văn bản trước khi tiến hành thu giữ.

Ø    Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản. Chi tiết thông báo thu giữ