Thông báo thu giữ tài sản KH Lê Thị Tâm - Phan Chính Hiệp

Thông báo thu giữ tài sản KH Lê Thị Tâm - Phan Chính Hiệp

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Bà Lê Thị Tâm và ông Phan Chính Hiệp.
  • Bên bảo đảm: Bà Lê Thị Tâm và ông Phan Chính Hiệp.
  • Tài sản bảo đảm:
  1. Tài sản thứ 01:

Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: ĐL, tờ bản đồ số: 00 (diện tích 400,0 m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số: BP130887, Số vào sổ cấp GCN: CH01063 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 20/01/2014, đặc điểm cụ thể như sau:

  1. Tài sản thứ 02:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: ĐL, tờ bản đồ số: 00 (diện tích: 4.872 m2), tọa lại tại địa chỉ: Thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số: BX073520, Số vào sổ cấp GCN: CH01236 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 03/11/2014

  1. Tài sản thứ 03:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79 và 80; tờ bản đồ số: 15 (diện tích: 7.430m2), tọa lại tại địa chỉ: Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: L996627, Vào sổ ấp GCN QSDĐ số: 544QSDĐ/641 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/12/1997. Cấp nhật gia hạn sử dụng đất ngày 31/10/2014. Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 27/01/2015.

  1. Tài sản thứ 04:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 399, 409, 410; tờ bản đồ số: 01 (diện tích: 2.282m2), tọa lại tại địa chỉ: Thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số: BX060804, Số vào sổ cấp GCN: CH01323 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/01/2015

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 14 giờ 00 ngày 16/05/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 543/TB-TGĐ.19 ngày 16/04/2019 của ABBANK.

Chi tiết thông báo thu giữ