Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu công ty Xuân Hoàng

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu công ty Xuân Hoàng

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu công ty Xuân Hoàng, chi tiết tại đây:
- Thông báo tổ chức đấu giá
- Thông báo tổ chức định giá