Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ:

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
- Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022.

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến Tài sản và Chủ tài sản cụ thể như sau:
1. Chủ tài sản: ông Huỳnh Anh Duy và bà Trần Thị Thủy Tiên.
2. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 626, tờ bản đồ số 18 (theo tài liệu năm 2004-2005), địa chỉ phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu theo quy định.
4. Chi tiết: Theo file đính kèm.
5. Liên hệ: Tại đây