Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1. Chủ tài sản: ông Lộ Phú Đông, bà Lưu Thị Ngọc Tú.
2. Tài sản thẩm định giá:  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 972, 1571, tờ bản đồ số 6, địa chỉ tại Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CE 263420, vào sổ cấp GCN số CS06142 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 13/10/2016, chuyển mục đích sử dụng đất ngày 09/01/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 24/6/2020 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CE 263421, vào sổ cấp GCN số CS06143 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 13/10/2016, chuyển mục đích sử dụng đất ngày 09/01/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 24/6/2020.
3. Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

Chi tiết liên hệ tại đây.