Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021; Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022.

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:
1. Tài sản thẩm định: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại (thửa đất số 188, tờ bản đồ số 45) địa chỉ Lô 469-B2.11, khu đô thị Hòa Hải H1-3 (giai đoạn 2), phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.
3. Chi tiết: Theo file đính kèm.
4. Chi tiết: Tại đây