Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá, Nghị định số 89/20123/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

1. Tài sản thẩm định: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 41, địa chỉ: Tổ 7, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.

3. Chi tiết: Theo file đính kèm.

4. Liên hệ: 

Bùi Tuấn Vũ

Chuyên viên Phòng Xử lý nợ Phía Nam – Ban Xử lý nợ

Địa chỉ: 18, Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 02839975766 – Ext: 1735  - Mobile: 0339672787

Email: vubt@abbank.vn   -  Website: www.abbank.vn