Thông báo về việc thu giữ bảo đảm của KH Huỳnh Tâm Khiển

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

  • Khách hàng vay: Ông Huỳnh Tâm Khiển.

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Huỳnh Tâm Khiển.

  • Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 217081, số vào sổ cấp GCN: CS08511 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 03/6/2019.

  • Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của ông Huỳnh Tâm Khiển tại ABBANK;

  • Thời gian thu giữ: 14h ngày 23/11/2021 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;

  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số 1645/CV-TGĐ.21 ngày 29/10/2021 v/v thu giữ tài sản bảo đảm của khoản vay ông Huỳnh Tâm Khiển để xử lý thu hồi nợ xấu.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.