Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Khách hàng vay: Ông Hoàng Quốc Quyền và bà Đặng Thị Minh Thi

1. Tài sản đảm bảo thứ nhất (01):

- Bên bảo đảm: Ông Hoàng Quốc Quyền và bà Đặng Thị Minh Thi

- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất DB 750668, số vào sổ cấp GCN: CS 07769 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/6/2021.

- Thời gian thu giữ: Lúc 08h00 ngày 06/02/2023 đến khi kết thúc thu giữ

- Địa điểm thu giữ: Tại Thửa đất số: 175, Tờ bản đồ số: 31 – Xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tài sản đảm bảo thứ hai (02):

- Bên bảo đảm: Ông Hoàng Quốc Quyền và bà Đặng Thị Minh Thi

- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 309393, số vào sổ cấp GCN: H00031/10 do UBDN huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/01/2008, cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất ngày 19/3/2019 và cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 01/3/2021.

- Thời gian thu giữ: Lúc 08h00 ngày 07/02/2023

- Địa điểm thu giữ: Tại Thửa đất số 191, Tờ bản đồ số 42 - Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tài sản đảm bảo thứ ba (03):

- Bên bảo đảm: Ông Hoàng Quốc Quyền và bà Đặng Thị Minh Thi

- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W122418, số vào sổ cấp GCN: 452 QSDĐ/(CQ) HTH do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2003, cập nhật thay đổi mục đích sử dụng đất ngày 03/10/2019, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 11/5/2021 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W122417, số vào sổ cấp GCN: 557 QSDĐ/CQ do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2003, cập nhật thay đổi mục đích sử dụng đất ngày 03/10/2019, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 11/5/2021.

- Thời gian thu giữ: Lúc 08h00 ngày 08/02/2023 đến khi kết thúc thu giữ

- Địa điểm thu giữ: Tại Thửa đất số: 473-1 và 508-1, Tờ bản đồ số: 21 – Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của ông Hoàng Quốc Quyền và bà Đặng Thị Minh Thi.

Chi tiết liên hệ : Tại đây.

Trân trọng!