Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của công ty Tân Cường Thành

Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của công ty Tân Cường Thành

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Tân Cường Thành;
  • Tài sản bảo đảm: 04 Bất động sản tại Khu Công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (chi tiết theo Thông báo thu giữ số 50/TB-TGĐ.18 ngày 19/03/2018);
  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 10/04/2018 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 50/TB-TGĐ.18 ngày 19/03/2018.

Chi tiết thông báo thu giữ tại