Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

· Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thiên Anh
· Bên bảo đảm: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Mỹ Yên
· Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8 – Tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháo
· Thời gian Xử lý tài sản bảo đảm: từ ngày 18/10/2023 đến khi kết thúc việc Xử lý tài sản bảo đảm
· Địa điểm Xử lý tài sản bảo đảm: Tại nơi có tài sản bảo đảm tọa lạc
· Lý do Xử lý tài sản bảo đảm: Do Khoản nợ đã quá hạn kéo dài, Bên Vay/Bên Bảo Đảm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các Hợp đồng đã ký kết. Do đó, căn cứ Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp đã ký và theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, ABBANK thông báo về việc xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Khoản nợ
· Chi tiết liên hệ: Tại đây.