Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

· Bên vay: Công ty Cổ phần Steel Building
· Bên bảo đảm: ông Trần Minh Tấn và bà Nguyễn Thị Lệ Huyền
· Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 91 – Tờ bản đồ số 13, địa chỉ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
· Thời gian Xử lý tai sản bảo đảm: từ ngày 08/8/2023 đến khi kết thúc việc thu giữ tài sản bảo đảm
· Địa điểm Xử lý tài sản bảo đảm: Tại nơi có tài sản bảo đảm
· Lý do Xử lý tài sản bảo đảm: để xử lý khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Steel Building tại ABBANK.
· Chi tiết liên hệ: Tại đây.