Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản tại ABBANK của khách hàng Diệp Lệ Nhàn

Thông báo số 442/CV-TGĐ.23 ngày 06/3/2023 của khách hàng Diệp Lệ Nhàn

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Bà Diệp Lệ Nhàn.
  • Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583076, số vào sổ cấp GCN: CH13249 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583075, số vào sổ cấp GCN: CH13218 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật thay đổi chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020;

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.