Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản tại ABBANK của khách hàng Huỳnh Tâm Khiển

Thông báo số 443/CV-TGĐ.23 ngày 06/3/2023 của khách hàng Huỳnh Tâm Khiển

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Huỳnh Tâm Khiển.
  • Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 217081, số vào sổ cấp GCN: CS08511 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 03/6/2019;

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.