Thông báo xử lý TSBĐ hồ sơ Công ty TNHH Một thành viên Ngân Khánh Gia Lai

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Công ty TNHH Một thành viên Ngân Khánh Gia Lai
Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Công ty TNHH Một thành viên Ngân Khánh Gia Lai
Thông tin Tài sản bảo đảm:
- Tài sản bảo đảm 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 395, tờ bản đồ số: 23, địa chỉ: Tổ dân phố 11, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Tài sản bảo đảm 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 393, tờ bản đồ số: 23, địa chỉ: Tổ dân phố 11, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của Công ty TNHH Một thành viên Ngân Khánh Gia Lai tại ABBANK;
Thời gian thu giữ: Ngày 29/08/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ.
Địa điểm thu giữ: Tại các thửa đất số: 393, 395 cùng tờ bản đồ số: 23, địa chỉ: Tổ dân phố 11, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.