Đối tượng khách hàng:
 • Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu
 • Doanh nghiệp mua hàng nội địa theo phương thức L/C
Đặc điểm sản phẩm:
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng nhập khẩu:
 • Tỷ lệ ký quỹ  phát hành Thư tín dụng L/C chỉ từ 0-10% dựa trên loại Tài sản bảo đảm (TSBĐ)
 • Giá trị Hạn mức tín dụng(HMTD) tăng thêm có thể lên tới 30% giá trị HMTD có TSBĐ là Sản phẩm huy động/Bất động sản của Khách hàng tại ABBANK.
 • Giá trị HM phát hành L/C không TSBĐ/Hạn mức tài trợ nhập khẩu không TSBĐ có thể lên tới 50% giá trị HMTD (vay vốn, phát hành L/C) có TSBĐ của KH tại ABBANK.
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng xuất khẩu:
 • Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng: Tỉ lệ tài trợ lên tới 90% giá trị còn được thanh toán của hợp đồng/đơn hàng/L/C xuất khẩu; Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm (LTV) có thể tăng 5% so với thông thường ; Chấp nhận cả TSBĐ là Hàng tồn kho luân chuyển, Quyền đòi nợ đã hình thành/chưa hình thành.
 • Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng: Tỷ lệ tài trợ lên tới 98% giá trị còn được thanh toán của BCT; Chấp nhận TSBĐ là khoản phải thu từ Bộ chứng từ (BCT) xuất khẩu.
 • Chiết khấu Bộ chứng từ (BCT) xuất khẩu theo phương thức L/C và Nhờ thu: Tỷ lệ chiết khấu cao lên tới 98% giá trị còn được thanh toán của BCT; Thời gian chiết khấu dài; Chấp nhận TSBĐ là BCT được chiết khấu và các TSBĐ được chấp nhận khác.
Hồ sơ thủ tục:
 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (TSBĐ)
 • Hồ sơ giao dịch (cho vay, chiết khấu, phát hành L/C)