Đối tượng áp dụng: Chương trình áp dụng cho Tất cả các khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch CTQT trong thời gian diễn ra chương trình.
Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Sản phẩm áp dụng: Chuyển tiền quốc tế theo mục đích Học tập Chuyển tiền quốc tế theo mục đích Trợ cấp thân nhân.
Nội dung khuyến mại: Miễn phí Chuyển tiền quốc tế chiều đi dành cho khách hàng cá nhân.
Hạn mức chuyển tiền du học lên tới 60.000 USD/năm
Hạn mức chuyển tiền trợ cấp thân nhân lên tới 250.000USD/người nhận/năm.