Tang von

ABBANK HOÀN THÀNH TĂNG VỐN
GIAI ĐOẠN 1

Vốn điều lệ mới đạt: 6.969.998.530.000 đồng

ABBANK chia cổ phiếu thưởng

ABBANK CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG 35%

Hạn cuối chốt danh sách cổ đông: 11/02/2022

TAB