Gói 1: Khởi Sự Cát Tường
  • Điều kiện áp dụng:
- Doanh nghiệp chi trả lương cho tối thiểu 10 CBNV trở lên đến 50 CBNV;
- Quỹ lương tối thiểu từ 50 triệu trở lên.
  • Ưu đãi:
- Miễn phí dịch vụ đổ lương qua tài khoản Doanh nghiệp trong 1 năm đầu
- Ưu đãi cho chủ DN & CBNV về: Tài khoản, Thẻ, Ngân hàng điện tử, cho vay


Gói 2: Kim Ngân Sung Túc
  • Điều kiện áp dụng:
Doanh nghiệp chi trả lương cho tối thiểu từ 50 CBNV trở lên
Quỹ lương tối thiểu từ 200 triệu trở lên
Ưu đãi đối với Doanh nghiệp: 
Miễn phí dịch vụ đổ lương qua tài khoản Doanh nghiệp trong 1 năm đầu
Ưu đãi cho chủ DN & CBNV về: Tài khoản, Thẻ, Ngân hàng điện tử, cho vay
  • Ưu đãi:
- Miễn phí dịch vụ đổ lương qua tài khoản Doanh nghiệp trong 1 năm đầu
- Ưu đãi cho chủ DN & CBNV về: Tài khoản, Thẻ, Ngân hàng điện tử, cho vay