• Thời gian ưu đãi: Đến hết 31/12/2020 hoặc khi có thông báo của ABBANK.
  • Hạn mức ưu đãi: 3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng) và 50.000.000 USD (Năm mươi triệu đô la Mỹ).
  • Lãi suất cho vay (*):
    - Giải ngân bằng VNĐ: từ 6,44%/năm;
    - Giải ngân bằng USD: từ 3%/năm.
  • Điều kiện áp dụng khoản vay:
    - Khoản vay ngắn hạn có thời gian lên đến 12 tháng
  • (*) Theo điều khoản và điều kiện của chương trình.