Hạn mức chương trình: 22.000 tỷ đồng

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2023 (hoặc đến khi hết hạn mức triển khai)

Mục đích vay vốn: 

  • Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
  • Cho vay tái tài trợ các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho các khoản vay Ngắn hạn (thời hạn vay ≤ 12 tháng) giải ngân mới theo chương trình này.
  • Khách hàng đảm bảo các điều kiện về uy tín tín dụng.

Lãi suất áp dụng:

ATSX.16 (%/năm)  ATSX.17 (%/năm)  ATSX.15 (%/năm) 
Lãi suất  7.60 8.90 11.90
Thời gian ưu đãi tối đa  03 tháng 05 tháng 12 tháng
Thời hạn Khế ước nhận nợ  05 tháng ≤ 05 tháng ≥ 06 tháng
  • Đặc biệt, KH phát sinh HMTD > 03 tỷ đồng, ưu đãi giảm thêm 0.5%/năm vào Lãi suất ưu đãi.

(*) Điều kiện, điều khoản áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kì.

Chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc Hotline 18001159