Nội dung ưu đãi:
  • Miễn phí rút tiền tại ATM trong lãnh thổ Việt Nam
  • Miễn phí chuyển tiền trong/ ngoài hệ thống trên Online Banking/AB Ditizen
  • Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu.
  • Hạn mức giao dịch trên Online Banking tối đa 1 tỷ đồng/ngày, hạn mức giao dịch trên AB Ditizen tối đa 2 tỷ đồng/ngày.
  • Thời gian áp dụng ưu đãi: từ 18/07/2020 đến khi có thông báo khác của ABBANK.
Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng tài khoản cao cấp, đăng ký mới hoặc được chuyển đổi từ tài khoản thanh toán sang Tài khoản cao cấp.

Phương thức đăng ký tài khoản cao cấp:
  • KH đăng ký mở mới tài khoản cao cấp tại các điểm giao dịch của ABBANK; hoặc,
  • Chuyển đổi từ tài khoản thông thường sang tài khoản cao cấp trên kênh Online Banking hoặc tại các điểm giao dịch của ABBANK trên toàn quốc.