• Thời gian ưu đãi: Đến hết 30/04/2022 hoặc đến khi hết hạn mức ưu đãi.
  • Hạn mức ưu đãi: 3,000 tỷ đồng.
  • Đối tượng áp dụng: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
  • Sản phẩm áp dụng:
    - Cho vay vốn bổ sung vốn lưu đông sản xuất kinh doanh.
    - Cho vay tái tài trợ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.
  • Kỳ hạn vay: tối đa 12 tháng
  • Lãi suất cho vay ưu đãi: chỉ từ 7.5%/năm