• Thời gian ưu đãi: 17/06/2020-31/03/2020
 • Hạn mức ưu đãi: 5,000 tỷ đồng.
 • Đối tượng áp dụng: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
 • Sản phẩm áp dụng:
  - Cho vay mua bất động sản
  - Cho vay mua xe ô tô
  - Cho vay tiêu dùng
 • Kỳ hạn vay: từ 24 tháng trở lên.
 • Lãi suất cho vay ưu đãi: 5.9%/năm áp dụng trong vòng 6 tháng đầu. (*)
(*) Điều khoản, điều kiện áp dụng.