Thông tin sản phẩm
  • Vay vốn bổ sung vốn lưu động:
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh
- Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT
- Thời gian vay: Vay món tối đa 12 tháng, vay hạn mức: Thời hạn hạn mức tối đa 24 tháng
- Mức cho vay: tối đa 100% nhu cầu vốn
- Phương thức vay: Vay hạn mức hoặc vay món
- Phương thức trả nợ: Trả gốc: theo từng KUNN, trả lãi: định kỳ/cùng kỳ trả nợ gốc
  • Vay vốn sản xuất kinh doanh trung dài hạn:
- Mục đích vay: bổ sung vốn kinh doanh/đầu tư dự án/tài sản cố định
- Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT
- Thời gian vay: Tối đa 120 tháng
- Mức cho vay: tối đa 90% nhu cầu vốn
- Phương thức trả nợ: Theo chu kỳ kinh doanh và dòng tiền thực tế của KH, gốc lãi tối đa 12 tháng/lần
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 19 tuổi trở lên tại thời điểm vay vốn và không quá 80 tuổi tại thời điểm đáo hạn.
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.