Thông tin sản phẩm
 • Vay vốn bổ sung vốn lưu động ngắn hạn
  - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. 
  - Tài sản đảm bảo: BĐS hoặc SPHĐV do ABBANK phát hành.
  - Thời gian vay: Tối đa 12 tháng. 
  - Mức cho vay: tối đa 85% giá trị TSBĐ là BĐS. 
  - Phương thức vay: Vay hạn mức hoặc vay món ngắn hạn.
  - Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng; gốc trả cuối kỳ.
 • Vay vốn sản xuất kinh doanh trả góp:
  - Mục đích vay: bổ sung vốn kinh doanh theo hình thức trả góp.
  - Tài sản đảm bảo: BĐS hoặc SPHĐV do ABBANK phát hành
  - Thời gian vay: Tối đa 120 tháng. 
  - Mức cho vay: tối đa 85% giá trị TSBĐ là BĐS 
  - Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý; Trả lãi: Hàng tháng.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.