Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Mua xe Ô tô mới/xe ô tô đã qua sử dụng phục vụ cho việc đi lại/ kinh doanh.
  • Tài sản đảm bảo: Chính xe Ô tô KH dự định mua; Bất động sản; SPHĐV do ABBANK phát hành.
  • Thời gian vay: 84 tháng đối với TSBĐ là chính xe mua mới; 120 tháng đối với TSBĐ là Bất động sản, SPHĐV. 
  • Mức cho vay: tối đa 85% giá trị TSBĐ là BĐS.
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.