Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Tiêu dùng.
  • Hình thức cấp thấu chi: Thấu chi có TSBĐ; Thấu chi không có TSBĐ.
  • Hạn mức cấp thấu chi: Thấu chi có TSBĐ: tối đa 1 tỷ đồng. Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 200 triệu đồng.
  • Thời gian cho vay: 12 tháng.
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi: hàng tháng; Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 19 tuổi trở lên.

Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, Hồ sơ pháp lý, Giấy tờ liên quan đến TSBĐ (nếu có).